ကျောင်းသားများအခြေအနေ

အပ်နှင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သောဒီဂရီနှင့်ဒီဂရီကိုင်ဆောင်သူပမာဏ

ဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း( DTEd )

အမှတ်စဉ် သင်တန်း ကျား စုစုပေါင်း
DTEd (၈/၀၃)   ၃၈၁ ၃၈၁
DTEd (၉/၀၄)   ၂၈၂ ၂၈၂
DTEd (၁၀/၀၅) ၁၁၇ ၁၉၉ ၃၁၆
DTEd (၁၁/၀၆) ၁၄၀ ၁၂၁ ၂၆၁
DTEd (၁၂/၀၇) ၉၆ ၁၃၂ ၂၂၈
DTEd (၁၃/၀၈) ၄၄ ၁၇၇ ၂၂၁
DTEd (၁၄/၀၉) ၅၁ ၁၅၇ ၂၀၈
DTEd (၁၅/၁၀) ၆၅ ၁၅၇ ၂၂၂
DTEd (၁၆/၁၁) ၅၇ ၂၁၉ ၂၇၆
၁၀ DTEd (၁၇/၁၂) ၄၄ ၁၇၀ ၂၁၄
၁၁ DTEd (၁၈/၁၃) ၁၀၀ ၁၄၁ ၂၄၁
၁၂ DTEd (၁၉/၁၄) ၁၄၀ ၁၉၃ ၃၃၃
၁၃ DTEd (၂၀/၁၅) ၁၈၇ ၁၈၄ ၃၇၁
၁၄ DTEd (၂၁/၁၆) ၁၁၂ ၁၉၈ ၃၁၀
၁၆ DTEd (၂၂/၁၇) ၁၅၆ ၂၃၀ ၃၈၆
စုစုပေါင်း၁၃၀၉၂၉၄၁၄၂၅၀

ဆရာအတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုဒီပလိုမာသင်တန်း (DTEC)

အမှတ်စဉ် သင်တန်း ကျား စုစုပေါင်း
DTEC (၁/၀၄)   ၄၄၉ ၄၄၇
DTEC (၂/၀၅) ၁၈ ၁၂၅ ၁၄၃
DTEC (၃/၀၆) ၆၃ ၂၁၄ ၂၇၇
DTEC (၄/၀၇) ၃၀ ၂၂၆ ၂၅၆
DTEC (၅/၀၈) ၁၈ ၂၄၀ ၂၅၈
DTEC (၆/၀၉) ၂၉၁ ၂၉၉
DTEC (၇/၁၀) ၃၂ ၃၃၅ ၃၆၇
DTEC (၈/၁၁) ၁၁ ၃၄၅ ၃၅၆
DTEC (၉/၁၂) ၆၅ ၃၅၉ ၄၂၄
စုစုပေါင်း
၂၄၅၂၅၈၄၂၈၂၉

 လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း (PPTT)

အမှတ်စဉ် သင်တန်း ကျား စုစုပေါင်း
PPTT (၁/၁၄) ၁၆၉ ၂၀၀ ၃၆၉
PPTT (၂/၁၅) ၁၇၇ ၃၇၇ ၅၅၄
PPTT (၃/၁၆) ၁၈၁ ၂၀၇ ၃၈၈
PPTT (၄/၁၇) ၁၀၇ ၂၃၁ ၃၃၈
PPTT (၅/၁၈) ၁၆၇ ၂၄၇ ၄၁၄
PPTT (၆/၁၉) ၁၅၇ ၃၉၆ ၅၅၃
စုစုပေါင်း ၉၅၈ ၁၆၅၈ ၂၆၁၆