စီမံခန့်ခွဲရေး

စဉ်အမည်ရာထူးလစာနှုန်း‌မွေးသက္က
ရာဇ်
ပညာအရည်အချင်းသင်ပြသော
ဘာသာရပ်
ပညာရေးဌာန
တွင်စတင်
အမှုထမ်း
သည့်နေ့
လက်ရှိရာထူး
တွင်စတင်အမှု
ထမ်းသည့်နေ့
အငြိမ်းစား
ယူမည့်နေ့
1‌ဒေါ်မြညိုကျောင်းအုပ်ကြီး၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀၆.၁၂.၆၀B.A(Eco:),B.Ed(Q)(Eco:,Geog:)ကျောင်းအုပ်ကြီး၁၅.၇.၈၀၂၅.၅.၁၆၆.၁၂.၂၀
2ဒေါ်စုလတ်ထွေးဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၂၆.၁၁.၇၄B.Sc(Hons;),M.Sc(Maths;),B.Ed(Maths;)ဒု-ကျောင်းအုပ်ကြီး၁၉.၈.၀၂၃.၁၂.၁၈၂၆.၁၁.၃၄
3ဒေါ်မြင့််မြင့်နိုင်ဌာနမှူး(ဘဏ္ဍာ)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၁.၃.၆၅B.A(Hist;)ဌာနမှူး(ဘဏ္ဍာ)၂၃.၁.၈၇၂၈.၈.၁၉၁.၃.၂၅
4ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင်ဌာနမှူး(စာပေ-သိပ္ပံ)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၂၂.၅.၇၂B.Sc(Hons;),M.Sc(Bot;),B.Ed(Bio:,Phys;)ဌာနမှူး(စာပေ-သိပ္ပံ)၂၈.၁.၀၂၃.၁၂.၁၈၂၂.၅.၃၂
5ဒေါ်ယုယုအေးဌာနမှူး(စာပေ-ဝိဇ္ဇာ)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၁၇.၁.၇၃M.A(Hist;),B.Ed(Hist;,Myan;)Qဌာနမှူး(စာပေ-ဝိဇ္ဇာ)၁၉.၈.၀၂၃.၁၂.၁၈၁၇.၁.၃၃
6ဒေါ်စန်းမြင့်ထွန်းဌာနမှူး(ပညာရေး)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၁၂.၃.၆၃B.Sc(Bot:),B.Ed(Bio:,Phys:),M.Ed(Method:)ဌာနမှူး(ပညာရေး)၁၇.၇.၈၆၃.၁၂.၁၈၁၂.၃.၂၃
7ဒေါ်ပိုပိုဌာနမှူး(ဘာသာစကား)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၂၂.၅.၆၂B.Sc(Bio:),B.Ed(Bio:,Phys:),M.Ed(Edu)ဌာနမှူး(ဘာသာစကား)၁.၆.၈၈၃.၁၂.၁၈၂၂.၅.၂၂
8‌ဒေါ်ဌေးကြည်ဌာနမှူး(သင်ပြနည်း)၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀၃.၁၂.၆၁B.Sc(Phys:),B.Ed(Phys:)ဌာနမှူး(သင်ပြနည်း)၁.၆.၈၁၃.၁၂.၁၈၃.၁၂.၂၁
9ဦးအေးကျော်စာကြည့်တိုက်မှုး၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၁၃.၄.၆၂B.A( Myan: ) , B.Ed( Myan: ,Hist:) စာကြည့်တိုက်မှုး၃.၁.၈၃၃.၈.၁၅၁၃.၄.၂၂
10ဦးမြင့်၀င်းဌာနခွဲမှူး ( ဘဏ္ဍာ )၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၂၃.၆.၆၇B.A (Geo:)ဌာနခွဲမှူး ( ဘဏ္ဍာ )၁.၂.၈၈၁.၁၁.၁၉၂၃.၆.၂၇
11ဒေါ်နွယ်နီအောင်မော်ကွန်းထိန်း၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀၆.၆.၆၄B.A (Hist) , B.Ed (Hist , ELT)မော်ကွန်းထိန်း၁၇.၁.၈၆၁.၁၁.၁၉၆.၆.၂၄
12ဦးရဲထွန်းဦးစီးအရာရှိ(စီမံ)၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀၅.၇.၉၁M.A(Geo:) ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ)၇.၉.၁၅၁၄.၂.၂၀၅.၇.၅၁